DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka NEMO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej akademiaprzedszkolakanemo.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez osobę prowadzącą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Joanna Fidurska -Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka NEMO

e-mail:akademiaprzedszkolakanemo@gmail.com

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 600 150 9090, 664027005

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole odmówiło realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Niepubliczne Akademia przedszkolaka NEMO, ul. Biasa 40, 45-751 Opole

  1. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i jeden stopień .
  2. Aby wejść do budynku należy pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie.Jest na nich dzwonek który otwiera drzwi.
  3. W budynku jest szatnia i na jednym poziomie są sale dydaktyczne.
  4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  6. Przy budynku jest parking, nie ma miejsc da osób niepełnosprawnych.
  7. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.